Privacy Policy / Politika privatnosti

Politika privatnosti – MNE

Read in English

Posljednje ažuriranje: 10.10.2023

Dobrodošli u aplikaciju Moja Ekonomija!

Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore, sa sjedištem na adresi Jovana Tomaševića 37, Podgorica, PIB: 02016702, adresa za prijem elektronske pošte: [email protected], (“mi,” “nas,” ili “naša”) je razvio mobilnu aplikaciju Moja ekonomija (u daljem tekstu “Aplikacija”) kako bi vam pružio zabavno iskustvo igranja i učenja, te stoga predstavljamo rukovaoca zbirke ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo u svrhe korišćenja aplikacije.

Ova Politika privatnosti namijenjena je informisanju o tome kako prikupljamo i koristimo podatke tokom vaše upotrebe Aplikacije. Želeći da pokažemo transparentnost i odgovornost prema svim korisnicima Aplikacije, a čije podatke prikupljamo i obrađujemo ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu: Politika) pružamo sve relevantne informacije koje se odnose na obradu ličnih podataka, kao što su informacije o svrsi obrade, vrsti podataka koji se prikupljaju, trećim stranama, kao i pravima koja korisnik može ostvariti u vezi sa obradom ličnih podataka.

Kao rukovalac zbirke ličnih podataka, svjesni smo važnosti koju lični podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je izuzetno važno postupanje u skladu sa važećim zakonom koji reguliše zaštitu ličnih podataka. Prilikom obrade podataka o ličnosti strogo se pridržavamo odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (u daljem tekstu: „Zakon“) i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Šta je lični podatak?

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Podaci koje prikupljamo

Radi boljeg iskustva učenja dok koristite našu Aplikaciju, te pružanja prilagođenih obrazovnih materijala, zadataka, preporuka i sadržaja, možemo zahtijevati da nam pružite određene lične podatke, uključujući:

  • akademsku e-mail adresu – adresa koju je student dobio upisom na Univerzitet Crne Gore,
  • akademsku šifru za pristup – šifra koju je student dobio upisom na Univerzitet Crne Gore i koja je povezana sa njegovim akademskim mailom,
  • ime i prezime – ime i prezime pod kojim je student potpisao ugovor o studiranju sa Ekonomskim fakultetom Podgorica-

Informacije koje tražimo će biti zadržane kod nas i koristiće se kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu anonimizovanih podataka, koje možemo koristiti u naučno-istraživačke svrhe kako bi se poboljšao kvalitet nastave, analizirali trendovi u edukaciji ili identifikovale oblasti koje zahtijevaju poboljšanja.

Pravni osnov obrade

Za svrhe obrade, vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obavještavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bez prethodne saglasnosti, aplikaciju nije moguće koristiti. Bitno je da znate da datu saglasnost u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posljedicu ima prestanak dalje obrade, kao i nemogućnost daljeg korištenja aplikacije. To možete učiniti zahtjevom za povlačenje saglasnosti na mail [email protected].

Nema kolačića

Ne koristimo kolačiće niti slične tehnologije praćenja unutar naše Aplikacije.

Kome prosljeđujemo podatke?

Pojedine poslove u vezi sa obradom ličnih podataka povjeravamo obrađivaču ličnih podataka ugovorom kojim se uređuju međusobna prava i obaveze obje strane, a posebno obaveza obrađivača da postupa po našim uputstvima u pogledu sprovođenja tehničkih, kadrovskih i organizacionih mjera za zaštitu ličnih podataka. Obrađivač kojem povjeravamo obradu ličnih podataka je Alicorn DOO, sa sjedištem na adresi Vojvode Maša Đurovića 3-1. Podgorica, PIB: 03122123, adresa za prijem elektronske pošte: [email protected].

Naša Aplikacija može sadržati linkove na usluge ili web stranice trećih strana. Molimo vas da budete svjesni da ove usluge trećih strana mogu imati svoje politike privatnosti i prakse koje su van naše kontrole. Preporučujemo informisanje o politikama privatnosti bilo kojih usluga trećih strana s kojima interagujete.

Bezbjednost podataka

Ekonomski fakultet Podgorica sprovodi odgovarajuće mjere bezbjednosti kako bi na adekvatan način zaštitio informacije koje prikuplja radi dalje obrade. 

Svi podaci čuvaju se u državi članici EU (Njemačka) po najvišim propisanim tehničko organizacionim standardima za čuvanje podataka.  

Privatnost djece

Naša Aplikacija nije namijenjena djeci mlađoj od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelji i vjerujete da je vaše dijete pružilo lične podatke, molimo vas da nas kontaktirate i preuzećemo odgovarajuće korake kako bismo takve informacije uklonili iz naših evidencija.

Promjene u ovoj Politici privatnosti

Možemo ažurirati našu Politiku privatnosti s vremena na vrijeme. Sve promjene će biti objavljene na ovoj stranici, a datum “Posljednje ažuriranje” na vrhu politike će biti revidiran u skladu sa time.

Prava korisnika

Ukoliko korisnik želi izmjenu ličnih podataka koji se koriste u aplikaciji –  izmjena akademske e-mail adrese, akademske šifru za pristup, ime i/ili prezime, potrebno je da se javi na mejl adresa [email protected] radi izmjene podataka, kako je pristup aplikaciji identičan pristupu za elektronski indeks studenta. Podaci koji se prikupljaju i obrađuju, čuvaju se na period od 24 mjeseca.

Korisnik može zatražiti informacije da li obrađujemo njegove lične podatke, a mi ćemo dostaviti dodatne informacije predviđene važećim zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka, kao što su osnovni podaci o nama kao rukovaocu zbirke ličnih podataka, sadržaju podataka koji se obrađuju, svrsi i pravnom osnovu za obradu ličnih podataka, o izvoru podataka prema raspoloživim informacijama, kao i trećoj strani.

Ukoliko u bilo kom momentu poželite da sa izbrišemo sve vaše sakupljene lične podatke, možete nam pisati na mail [email protected] i isto će biti urađeno u roku od 48 sati. 

Nakon prestanka korištenja aplikacije, podaci o korisniku čuvaće se još 24 mjeseca. Ukoliko korisnik želi da mu se izbrišu podaci u ranijem periodu, potrebno je da piše na mail [email protected].

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim praksama privatnosti ili ovoj Politici privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na [email protected]

Korišćenjem naše Aplikacije pristajete na uslove navedene u ovoj Politici privatnosti.

Hvala vam što ste odabrali aplikaciju Moja Ekonomija!

Privacy Policy – ENG

Last Updated: October 10, 2023

Welcome to the My Economy App!

The Faculty of Economics Podgorica, University of Montenegro, located at Jovana Tomaševića 37, Podgorica, TIN: 02016702, email address for electronic communication: [email protected], (“we,” “us,” or “our”) has developed the mobile application My Economy (hereinafter referred to as the “App”) to provide you with an enjoyable gaming and learning experience, and therefore, we act as the data controller for the personal data we collect and process for the purposes of using the application.

This Privacy Policy is intended to inform you about how we collect and use data during your use of the App. In our effort to demonstrate transparency and responsibility to all App users, whose data we collect and process, this Privacy Policy (hereinafter: Policy) provides all relevant information regarding the processing of personal data, such as information about the purpose of processing, the type of data collected, third parties, and the rights that the user can exercise regarding the processing of personal data.

As the data controller, we are aware of the importance of personal data for every individual, and it is of utmost importance to us to comply with the applicable law governing the protection of personal data. When processing personal data, we strictly adhere to the provisions of the Personal Data Protection Act of Montenegro (hereinafter: “the Act”) and all other applicable legal and sub-legal acts.

What is personal data?

Personal data includes all information related to an individual whose identity is established or can be determined.

Data We Collect

For a better learning experience while using our App and providing customized educational materials, tasks, recommendations, and content, we may request certain personal data from you, including:

  • Academic email address – the address obtained by the student upon enrollment at the University of Montenegro.
  • Academic access code – the code obtained by the student upon enrollment at the University of Montenegro, linked to their academic email.
  • First and last name – the name and surname under which the student signed the study contract with the Faculty of Economics Podgorica.

The information we request will be retained by us and used as described in this Privacy Policy.

Furthermore, in some situations, we have a legitimate interest in processing anonymized data, which we may use for scientific research purposes to improve the quality of teaching, analyze learning trends, or identify areas that require improvement.

Legal Basis for Processing

For the purposes of processing, we process your personal data based on your consent to the processing of personal data with prior notice of all essential aspects of processing. Without prior consent, it is not possible to use the application. It is important to know that you can withdraw your consent at any time and without explanation, which results in the cessation of further processing and the inability to further use the application. You can do this by requesting the withdrawal of consent at [email protected].

No Cookies

We do not use cookies or similar tracking technologies within our App.

To Whom Do We Share Data?

For certain tasks related to the processing of personal data, we entrust a data processor with an agreement that regulates the mutual rights and obligations of both parties, particularly the data processor’s obligation to act in accordance with our instructions regarding the implementation of technical, personnel, and organizational measures for the protection of personal data. The data processor to whom we entrust the processing of personal data is Alicorn Ltd., located at Vojvode Maša Đurovića 3-1, Podgorica, TIN: 03122123, email address for electronic communication: [email protected].

Our App may contain links to services or websites of third parties. Please be aware that these third-party services may have their own privacy policies and practices that are beyond our control. We recommend reviewing the privacy policies of any third-party services with which you interact.

Data Security

The Faculty of Economics Podgorica implements appropriate security measures to adequately protect the information it collects for further processing.

All data is stored within an EU member state (Germany) in accordance with the highest prescribed technical and organizational standards for data storage.

Children’s Privacy

Our App is not intended for children under the age of 13. If you are a parent or guardian and believe that your child has provided personal information, please contact us, and we will take appropriate steps to remove such information from our records.

Changes to this Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. All changes will be published on this page, and the “Last Updated” date at the top of the policy will be revised accordingly.

User Rights

If a user wishes to change the personal data used in the application – change of academic email address, academic access code, first name, and/or last name – they should contact us at the email address [email protected] to request data changes, as access to the application is identical to access to the electronic student index. The data collected and processed will be retained for a period of 24 months.

A user may request information about whether we process their personal data, and we will provide additional information as required by applicable data protection law, such as basic information about us as the data controller, the content of the data being processed, the purpose and legal basis for processing personal data, the source of the data to the extent available, and third parties involved.

If at any time you wish to have all your collected personal data deleted, you can write to us at [email protected], and it will be done within 48 hours.

After discontinuing the use of the application, user data will be retained for an additional 24 months. If a user wishes to have their data deleted earlier, they should write to [email protected].

Contact Us

If you have any questions about our privacy practices or this Privacy Policy, please contact us at [email protected].

By using our App, you agree to the terms outlined in this Privacy Policy.

Thank you for choosing the My Economy App!