Uslovi korišćenja / Terms of Conditions

MNE – Uslovi korišćenja za aplikaciju Moja ekonomija

Datum poslednje izmjene: 11.10.2023.

Dobrodošli u aplikaciju Moja ekonomija (Aplikacija), koja je proizvod Ekonomskog fakulteta Podgorica, Univerzitet Crne Gore i kompanije Alicorn DOO. Uz pomoć Aplikacije, studenti mogu pratiti gradivo i materijale pojedinih predmeta kako bi lakše usvajali gradivo i kroz zabavan i lak način se dodatno pripremali za zvanične provjere znanja. Sva pitanja i sadržaj aplikacije kreiran je u saradnji sa profesorima Ekonomskog fakulteta Podgorica.

Uslovi korišćenja u nastavku ovog teksta definišu odnos korisnika aplikacije i Ekonomskog fakulteta Podgorica, sa sjedištem na adresi Jovana Tomaševića 37, Podgorica, PIB: 02016702. 

Korišćenjem ove aplikacije, prihvatate da ste pročitali, razumjeli i složili se sa svim navedenim uslovima. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, molimo Vas da ne koristite aplikaciju.

1. Opšti uslovi

1.1. Za razvoj ove aplikacije korišćen je softver ZUNO koji omogućava kreiranje edukativnih aplikacija, kurseva i lekcija. U okviru softvera, postoje dvije kategorije korisnika: 

  • Studenti – koriste mobilnu aplikaciju kao alat za učenje i usvajanje znanja,
  • Administratori (Admins) – mogu dodavati lekcije, kurseve, pitanja, te pratiti napredak studenata kroz različite lekcije.

1.2. Svaki korisnik se obavezuje da će se pridržavati pravila korišćenja i da neće koristiti aplikaciju u svrhe koje su suprotne zakonima i propisima.

2. Pristup aplikaciji

2.1. Aplikaciju nije moguće koristiti ukoliko niste student prve godine primijenjenih studija menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Podgorica kako je sadržaj koji je kreiran prilagođen upravo ovim studentima.

2.1. Studente u organizaciju dodaju administratori. Nakon toga, studenti aktiviraju svoj profil uz pomoć akademske email adrese i šifre koju koriste za pomenuti mail. 

2.2. Korisnici aplikacije su odgovorni za zaštitu svojih profila i podataka. Ne smiju dijeliti svoje pristupne podatke sa trećim licima, dok se lični podaci korisnika čuvaju kod kompanije obrađivača podataka – Alicorn DOO i rukovalaca zbirkom podataka – Ekonomski fakultet Podgorica.

2.3. Ukoliko korisnici žele izmjenu ličnih podataka koji se koriste u aplikaciji –  izmjena akademske e-mail adrese, šifre za pristup, ime i/ili prezime, potrebno je da se jave na mejl adresa [email protected] radi izmjene podataka, kako je pristup aplikaciji identičan pristupu za elektronski indeks studenta. Podaci koji se prikupljaju i obrađuju, čuvaju se na period od 24 mjeseca.

2.4. Ukoliko korisnici žele trajno brisanje ličnog profila i svih povezanih ličnih podataka iz naše baze podataka, potrebno je da ispune obrazac na https://alicorn.me/zatrazite-brisanje-podataka/ ili da se jave na mejl adresu [email protected] i isto će biti urađeno u roku od 48 časova. 

3. Vlasništvo i prava

3.1. Sva prava intelektualne svojine i autorska prava, kao i vizuelni elementi aplikacija su vlasništvo kompanije Alicorn DOO.

3.2. Sadržaj pitanja koji se koristi u aplikaciji pripada autorima istih i zaštićen je od strane odgovarajućih autorskih prava. 

4. Odgovornosti

4.1. Ekonomski fakultet Podgorica preuzima odgovornost za potpunost i tačnost sadržaja pitanja koje se nalazi u aplikaciji.

4.2. Administratori su odgovorni za upravljanje sadržajem i pitanjima koja dodaju ili brišu u okviru aplikacije. Strogo je zabranjeno kreiranje sadržaja koji na bilo koji način vrijeđa ili podstiče nasilje.

4.4. Administratori su odgovorni za upravljanje sadržajem i pitanjima koja dodaju ili brišu u okviru aplikacije.

5. Promjene i obustava

5.1. Kompanija Alicorn zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni ili obustavi pružanje usluga putem softvera bez prethodne najave korisnicima.

6. Prikupljanje ličnih podataka

6.1. Ekonomski fakultet Podgorica i Alicorn DOO, kao rukovalac i obrađivač, prikupljaju i čuvaju lične podatke korisnika u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

6.2. Korisnici imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih ličnih podataka prema zahtjevima GDPR-a.

7. Reklamacije i kontakt

7.1. Sve reklamacije i pitanja u vezi sa korišćenjem softvera mogu se uputiti na [email protected] i svi zahtjevi biće razmotreni u roku od 48 sati.

Zahvaljujemo vam što koristite aplikaciju Moja ekonomija. Korišćenjem ove aplikacije, pristajete na navedene uslove korišćenja. 

Zadržavamo pravo da povremeno ažuriramo ove uslove bez prethodne najave. Molimo vas da redovno provjeravate uslove korišćenja sofvera kako biste bili informisani o eventualnim promjenama.

8. Završne odredbe

U slučaju spora po ovom ugovoru, nadležan je Osnovni  sud u Podgorici.

ENG – Terms and Conditions for “My Economy”

Welcome to the “My Economy” application (the Application), which is a product of the Faculty of Economics Podgorica, University of Montenegro, and the company Alicorn Ltd. With the help of this Application, students can track course materials for various subjects, making it easier to understand and prepare for official assessments in a fun and straightforward manner. All the questions and content within the application have been created in collaboration with professors from the Faculty of Economics Podgorica.

The terms of use outlined below define the relationship between users of the Application and the Faculty of Economics Podgorica, located at Jovana Tomaševića 37, Podgorica, Tax ID: 02016702.

By using this application, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to all the terms and conditions stated herein. If you do not agree with these terms, please refrain from using the application.

1. General Terms

1.1. The development of this application utilized the ZUNO software, which enables the creation of educational applications, courses, and lessons. Within the software, there are two user categories:

Students – who use the mobile application as a tool for learning and knowledge acquisition.

Administrators (Admins) – who can add lessons, courses, questions, and track students’ progress through different lessons.

1.2. Each user commits to abiding by the rules of use and refraining from using the application for purposes that are contrary to laws and regulations.

2. Access to the Application

2.1. The Application can only be used by first-year students of applied management studies at the Faculty of Economics Podgorica, as the content created is tailored specifically to these students.

2.1. Administrators add students to the organization. Afterward, students activate their profiles using their academic email address and the password they use for the mentioned email.

2.2. Application users are responsible for protecting their profiles and data. They must not share their login information with third parties, as users’ personal data is stored by the data processor company, Alicorn Ltd., and data controllers, the Faculty of Economics Podgorica.

2.3. If users wish to modify their personal data used in the application, such as changing their academic email address, access password, name, and/or surname, they need to contact [email protected] to request data changes. Access to the application is identical to access for the electronic student index. The collected and processed data is retained for a period of 24 months.

2.4. If users wish to permanently delete their personal profile and all related personal data from our database, they need fill this form https://alicorn.me/zatrazite-brisanje-podataka/ or to contact [email protected], and the deletion will be completed within 48 hours.

3. Ownership and Rights

3.1. All intellectual property rights and copyrights, as well as visual elements of the application, are the property of Alicorn Ltd.

3.2. The content of questions used in the application belongs to their respective authors and is protected by appropriate copyright laws.

4. Responsibilities

4.1. The Faculty of Economics Podgorica takes responsibility for the completeness and accuracy of the questions’ content in the application.

4.2. Administrators are responsible for managing the content and questions they add or remove within the application. It is strictly prohibited to create content that, in any way, offends or promotes violence.

4.4. Administrators are responsible for managing the content and questions they add or remove within the application.

5. Changes and Termination

5.1. Alicorn Ltd. reserves the right to modify or terminate the provision of services through the software at any time without prior notice to users.

6. Collection of Personal Data

6.1. The Faculty of Economics Podgorica and Alicorn Ltd., as the data controller and processor, collect and store users’ personal data in accordance with their Privacy Policy.

6.2. Users have the right to access, correct, and delete their personal data in accordance with GDPR requirements.

7. Complaints and Contact

7.1. All complaints and inquiries related to the use of the software can be directed to [email protected], and all requests will be addressed within 48 hours.

Thank you for using the “My Economy” application. By using this application, you agree to the terms of use outlined above.

We reserve the right to periodically update these terms without prior notice. Please check the software’s terms of use regularly to stay informed about any changes.